شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۲
احداث بیکن های کانال خورموسی

کارفرما : سازمان بنادر و کشتیرانی
موضوع : احداث بیکن های کانال خورموسی
تاریخ: 1376-1374