شنبه 27 مهر 1392
Like0
ساخت و نصب سازه اسکلت فلزی
ساخت و نصب سازه اسکلت فلزی

 

کارفرما : گروه مسکن عرش

موضوع : ساخت و نصب سازه اسکلت فلزی به وزن 3800 تن تا ارتفاع 60 متر

تاریخ: 1382-1380