شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۲
ساخت و نصب سازه اسکلت فلزی

کارفرما : گروه مسکن عرش

موضوع : ساخت و نصب سازه اسکلت فلزی به وزن 3800 تن تا ارتفاع 60 متر

تاریخ: 1382-1380