شنبه 27 مهر 1392
Like0
طراحی و تولید تجهیزات آبیاری تحت فشار
طراحی و تولید تجهیزات آبیاری تحت فشار

 

کارفرما : سازمان توسعه مکانیزاسیون کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی.

موضوع : طراحی و تولید تجهیزات آبیاری تحت فشار.

تاریخ :1380-1374