شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۲
طراحی و تولید تجهیزات آبیاری تحت فشار

کارفرما : سازمان توسعه مکانیزاسیون کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی.

موضوع : طراحی و تولید تجهیزات آبیاری تحت فشار.

تاریخ :1380-1374