صفحه نخست » طراحی و تولید تجهیزات آبیاری تحت فشار

 

کارفرما : سازمان توسعه مکانیزاسیون کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی.

موضوع : طراحی و تولید تجهیزات آبیاری تحت فشار.

تاریخ :1380-1374
 

 Copyright © Emensurvey.ir 2013 All rights reserved