صفحه نخست » سیلوی سیمان 1000 تنی پیچ مهره ای

 

کارفرما : شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی
موضوع : سیلوی سیمان 1000 تنی پیچ مهره ای

تاریخ : 1382-1381
 

 Copyright © Emensurvey.ir 2013 All rights reserved