کارفرما : شرکت راه آهن شهری تهران و حومه
موضوع : تدوین تکنولوژی و تامین قطعات
تاریخ شروع : 8/82
تاریخ پایان : 8/86


شرکت مهندسی ایمن سروی طبق قرارداد منعقده با شرکت راه آهن شهری تهران و حومه عهده دار مسئولیت تدوین تکنولوژی تولید، شناسایی و ارزیابی پیمانکاران، نظارت بر تولید و تحویل گیری، با پذیریش مسئولیت کیفیت کالاهای تولیدی می باشد.