نشانی دفتر مرکزی و کارخانه:

تهران، شهرک صنعتی شمس آباد، فاز سوم، بلوار سروستان، گلسرخ ششم، طبقه همکف

تلفن ها:

56232865 - 021

56232866 - 021

56232394 - 021

Email: info@emensurvey.ir

verification