شنبه 27 مهر 1392
Like0
سیلوی سیمان 1000 تنی پیچ مهره ای
سیلوی سیمان 1000 تنی پیچ مهره ای

 

کارفرما : شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی
موضوع : سیلوی سیمان 1000 تنی پیچ مهره ای

تاریخ : 1382-1381