شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۲
سیلوی سیمان 1000 تنی پیچ مهره ای

کارفرما : شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی
موضوع : سیلوی سیمان 1000 تنی پیچ مهره ای
تاریخ : 1382-1381